ഗോളി


മൈതാനത്തിലെ
ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ
ഏകനായി വാഴുന്നു.
മൈതാനത്തെ തൊട്ടുരുമ്മി നീങ്ങുന്ന
പന്തിൻറെ ഓരോ താളവും കഴുകകണ്ണുകളോടെ നോക്കി
ചിത്തം ഏകാഗ്രതയിൽ മുഴുകും.
എതിരാളി ഏയ്ത് വിടുന്ന
ഓരോ പന്തുകളെയും പ്രതിരോധിക്കും…
ടീം വിജയത്തിൻ വെന്നികൊടി നാട്ടും..
ഗോളുകൾ തടയാനാവാതെ,
കിരീടം അകലെയാവുമ്പോൾ
പരാജയഭാരമെല്ലാം
ഗോളിയുടെ ചുമലിൽ വീഴും.
ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ,
ജയപരാജയങ്ങളുടെ
പെൻഡുലത്തിലെന്നും
നിൽക്കുന്നവനാണ്
ഓരോ ഗോളിയും
Writer: mohammed Shereef

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.