പൂമുഖ വാതിലിൽ

“പൂമുഖ വാതിലിൽ നിൽപുണ്ട് ഞാൻ
പതിവായി നിന്മുഖം ഓർത്തു കൊണ്ട്
എന്നും കിനാവിലായ് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ 
കാതോരം നിൻസ്വരം ഇമ്പമാലേ…..
(പൂമുഖ വാതിലിൽ)
ഓർക്കാൻ ഒന്നുമേ ചൊന്നതില്ലാ….
പാറിയകന്നു നീ പോയതല്ലേ….
നിൻ മൗനമെപ്പോഴും നൊമ്പരമായി….
നിൻ മുഖമെന്നെന്നുമോർക്കാറുണ്ട്….
(പൂമുഖ വാതിലിൽ)
വിടചൊല്ലാൻ മാത്രം എന്തേ ഞങ്ങൾ….
ചെയ്തുപോയോ നിന്നിലപരാധമായ്….
വീടിൻ സന്തോഷം നീ അല്ലയോ….
എല്ലാമകന്നു പോയ് അറിയുന്നുവോ…
(പൂമുഖ വാതിലിൽ)
മഴയുടെ കിന്നാരം കേൾക്കുന്നേരം…..
മോഹമായ് എന്നും ഞാൻ തേടാറുണ്ട്…..
നിൻ പദചലനത്തിനായെന്നെന്നും….
കാതോർത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കാറുണ്ട്….
(പൂമുഖ വാതിലിൽ)
മോഹത്തിൻ വിത്തിട്ട വീട്ടിൽ നിന്നും
മൗനത്താൽ നീ വിട ചൊന്നതെന്തേ….
നിന്നെ കൊതിക്കുന്നീ കൂട്ടിലേക്ക്….
പാറിപ്പറന്നു നീ വന്നിടുമോ….”
(പൂമുഖ വാതിലിൽ)
Writer: മുനിഷംസ് ബിൻത് അബ്ദുല്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.