രാക്കുയിൽ പാട്ട് Malayalam Poem

രാക്കുയിൽ പാട്ട് Malayalam Poem

ജീവിതമെന്ന
സമാനതകളില്ലാത്ത
നേർ രേഖയുടെ 
അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക്
ഒരൊറ്റവരിക്കവിത
രചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
പൂവരമ്പിൻ താഴെ
നീലക്കടമ്പിന്റെ
സൗഹൃദങ്ങൾ
പൂക്കുകയാണ്…
:
ചിലർ…
പ്രണയിക്കുകയാവാമപ്പോൾ..
മറ്റുചിലർ
വിലപിക്കുകയാവാമപ്പോൾ..
ദൂരത്തെവിടെയോ
ഒരു രാക്കുയിൽ
കൂടുതേടിയലയുകയാണ്…, !
:
ഞാനും… നീയുമൊക്കെ..
രണ്ടു സമാന്തര
രേഖകളുടെയഗ്രത്തേക്ക്
ചേക്കറുവാൻ വെമ്പുകയാണ്.
ഇരു കരങ്ങളും കൂട്ടിചേർത്തു
നടന്നകലുകയാണ്.. !
വിധിയുടെയീണം പകർന്ന്
അകലങ്ങളിലെങ്ങോ
ഒരു രാക്കുയിൽ
നീട്ടിപ്പാടുകയാണ്… !

രാക്കുയിൽ പാട്ട് Malayalam Poem
4 (80%) 1 vote

2 Comments

    1. Thanks. ishttapettal rating kodukan marakaruthu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.